×

MAYBESA ENERJİ

Sulu Filtre, Wet Scrubbeer Filtre, Elektrostatik Filtre, Ozon Jeneratorü, Toz Toplama Sistemleri, Havalandırma, Soğutma, Jet Cap, Duman Tahliye, Menfez, Hücreli Aspiratör, Evaporatif, Roftop, Klima Santrali, Kare Kanal, Yuvarlak Kanal, Spiro Kanal, Oval Kanal, Prizmatik Kanal, İzmir Havalandırma, Aydın Havalandırma, Muğla Havalandırma, Manisa Havalandırma, Uşak Havalandırma, Denizli Havalandırma, Bursa Havalandırma, Sığınak Havalandırması, Hastane Havalandırması

Sığınak Havalandırma

Sığınakların Havalandırılması tasarımında,Sığınak ortamında koruma süresince bulunacak insanların,yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli temiz havanın sağlanması amaçlanmıştır.

Bina Sığınak Havalandırması

izmir sığınak havalandırması, aydın sığınak havalandırması, apartman sığınak havalandırması, sığınak havalandırması, zorunlu sığınak havalandırması, yasal sığınak havalandırması

Sığınakların Havalandırılması tasarımında,Sığınak ortamında koruma süresince bulunacak insanların, yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli temiz havanın sağlanması düşünülmektedir.Bu amaçla asgari ihtiyaç havasının tespiti açısından bir açıklama gerektiği görülmektedir.

Solunum için gerekli hava içinde asgari Oksijen miktarının dan az, CO2 miktarının %2 den çok olmaması,kuru termometre sıcaklığın 290C’ yi aşmaması sağlanmalıdır.Sağlık koşullarının korunması, ortam havasındaki CO2 miktarının %4ü aşmaması için ise insanlarda,kişi başına en az 500 lt/h solunum havasına ihtiyaç duyulmaktadır.Bedensel bir faaliyeti olmaksızın yetişkin bir insanın teneffüs ettiği hava yaklaşık 0.5 m3/h (maksimum 8....9 m3/h) olup, solunum sonucu havası ise 35 0C ve %95’lik neme sahip olmakta ve ortalama olarak O2 , %4 CO2 ve %79 N içermektedir. İnsanlar için diğer biyofiziksel ve fizyolojik veriler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
 
İNSANLARIN ORTALAMA BİYOFİZİKSEL VERİLERİ
 
Kütlesi 60-70 kg Temel Devri (Sakin) 70-80 W
Hacmi 60 litre Nefes Alma Sayısı 16 nefes/dk
Yüzeyi 1,7...1,9 m2 Nefes Alma Miktarı 0.5 m3/h
Vucut Sıcaklığı 37 0C Ortalama Deri Sıcaklığı 32..33 0C
Nabız Atışı 70-80 atış/dk. Sürekli gücü 85 W
    CO2 Nefes Veriş (Sakin) 10-20 lt/h


DEĞİŞİK İŞLER SIRASINDA KALP ATIŞLARI İLE OKSİJEN TÜKETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

  Oksijen Tüketimi lt/dak Kalp Atışı Atış/dak
Hafif iş < 0.5 <90
Orta düzeyde iş 0.5-1.0 90-110
Ağır iş 1.0-1.5 110-130
Çok ağır iş 1.5-2.0 130-150
Çok zorlayıcı iş > 2.0 150-170
Böylece,Sığınak içerisinde havalandırma koşulları şöyle sıralanabilir;
 
a. Yeterli düzeyde hava değişimi sağlanabilmeli, ortamdaki CO2 %2’den fazla ve oksijen seviyesi ’dan az olmamalıdır.
b. Radyasyon, biyolojik ve kimyasal tozların ve parçaların sığınak içerisine sızmasını önlemek için iç ortamda dış ortama göre 50 Pa değerinde pozitif basınç yaratılmalıdır
c. Sığınak havası ısıtılmamalı, soğutulmamalı ve nemlendirilmemelidir.
d. Sığınaktaki bütün açılıp kapanan veya dış bağlantısı olan açıklıklar hava sızdırmaz şekilde
yapılmalıdır.
Bu koşullarla birlikte, gerekli emniyetin sağlanabilmesi için sistem tasarımında aşağıdaki tedbirler de alınmalıdır.
e. Sığınaklar bir normal havalandırma bir de koruyucu havalandırma sistemlerini içermelidir. Dışarıdaki hava solunabilir kalitede olduğu zaman normal havalandırma devrede olmalı ve dışarıdan alınan temiz hava EU 3 kalite toz filtre ile filtre edilip ortama verilmelidir.
f. Sığınak havalandırma sisteminin enerji ihtiyacı uygun kapasitede bir jeneratör ile karşılanmalı, jeneratör için sığınak alanı dışında bir alan Makina dairesi olarak tasarlanmalıdır. Jeneratör egzozu doğrudan dışarıya verilmelidir.
 
2. SIĞINAKLARIN TANIMI, ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ
 
3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerinde Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik hükümlerine göre sığınaklar,
2.1. Kullanacaklara göre sığınaklar,
2.2. Kullanım amacına göre sığınaklar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
2.1. Kullanacaklara Göre Sığınak Çeşitleri
2.1.1. Özel Sığınaklar : Evlerde, Resmi ve Özel İdare, fabrika ve müesseselerin bodrumlarında veya bahçelerine yapılan sığınaklar.
2.1.2. Genel Sığınaklar : Nüfus ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde, dışarıda bulunan halkın korunması için Devlet tarafından yapılan sığınaklar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
2.2 Kullanım Amacına Göre Sığınaklar
2.21. Basınç Sığınakları : Nükleer silahların ani (Işık, ısı, basınç ve ilk radyasyon) ve kalıntı (radyoaktif serpinti) etkileriyle konvansiyonel silahların tesirlerine, kimyasal ve Biylojik harp maddelerine karşı korunmak amacıyla inşa edilen sığınaklar,
2.2.2. Serpinti Sığınakları : Nükleer silahların radyoaktif serpinti etkilerine karşı korunmak amacıyla inşa edilen sığınaklardır. Bu sığınaklar; kimyasal ve Biyolojik harp maddelerine, nükleer silahların zayıflamış basınç ve ısı tesirlerine ve konvansiyonel silahların parça tesirlerine karşı da korunmayı sağlamak için inşa edilen sığınaklardır.
 
3. SIĞINAKLARDA HAVALANDIRMA KAPASİTESİ TAYİNİ VE FİLTRASYON TASARIMI
 
Sığınağın çeşidi ne olursa olsun,sığınaktan yararlanan insanların,bulundukları koruma ortamında, bulunma süreleri boyunca,sağlıklı ve konforlu olarak yaşamalarının sağlanması gerekmektedir. İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için,ortam havasının asgari yaşam koşullarına uygun olması planlanmalıdır.
 
Dışarıdaki havanın radyasyon, biyolojik veya kimyasal toz ve parçalar ile kirli olduğu durumlarda emilen hava bu kirleticileri tutacak uygun filtrelerden geçirilerek ortama verilmelidir. Yüksek yangın tehlikesinin olduğu yerlerde dış hava mutlaka basınç, sıcaklık ve neme karşı tampon görevi gören kum filtreden geçirilmeli ve daha sonra aktif karbon filtreden geçirilerek ortama verilmelidir.
 
Sığınakların mekanik havalandırmasının kapasitesi sığınak büyüklüğüne göre değişmektedir.
 
Aşağıdaki tabloda verilen sığınak büyüklüğüne göre normal ve koruma havalandırma Kapasiteleri ve kullanılacak filtreler dikkate alınarak tasarım yapılmalıdır. Aşağıdaki kapasite değerleri minimum değerler olup hava kalitesini arttırıcı her türlü ilave önlem tasarımda kullanılabilir.Tablodaki Hava debileri kişi başına asgari hava miktarını ifade etmektedir.
 
Sığınaklarda havalandırma tasarımına esas kriterler.
 
Sığınak Kapasitesi Normal Ortam Havalandırması
Koruma havalandırması
Yüksek Yangın Tehlikesi
Düşük Yangın Tehlikesi
50 kişiliğe kadar
9 m3/h ve EU3 kalite toz filtresi
1.8 m3/h
Kum filtre, EU 3 toz filtre, aktif karbon fitre
EU3 toz filtre, Radyoaktif filtre ve aktif karbon filtre
51-150 kişiliğe kadar
3 m3/h ve EU3 kalite toz filtresi
3 m3/h
Kum filtre, EU 3 toz filtre, aktif karbon filtre
EU3 toz filtre, Radyoaktif filtre ve aktif karbon filtre
150 kişiden büyük
4.5 m /h ve EU3 kalite toz filtresi
4.5 m 3/h
Kum filtre, EU 3 toz filtre, aktif karbon filtre
EU3 toz filtre, Radyoaktif filtre ve aktif karbon filtre
 
 
Sığınaklar için planlanan kum filtreleri hesaplanırken;
 
a- 1-25 kişi arası sığınaklarda kum miktarı 1.5m³ yüksekliği 1 m.
b- 25-50 kişi arası sığınaklarda kum miktarı 3m³ yüksekliği 1 m.
c- 50-150 kişiye kadar olan sığınaklarda havalandırma havasının 1m³/dak.sı (60m³/h) başına 1 m³ kum hesaplanmalı ve yüksekliği 2 m. olmalıdır.
 
Kum yüksekliği 2 m olduğunda kum filtrenin basınç kaybı 200 Pa olarak tasarım yapılmalıdır. Sığınakta kum filtresi kullanımı tercih edildiğinde, kullanılacak kum, emiş ızgarasını 5 cm. örtecek şekilde 2-5 mm. tane iriliğinde olmalı ve bunun üzerine 0.4-0.8 mm. tane büyüklüğünde kuvartz kum kullanılmalıdır.Aşağıdaki şemalarda örnek tasarımlar verilmektedir.
 
Sığınağın bulunduğu bölgede yangın tehlikesi yüksek ise mutlaka kum filtresi kullanılmalıdır.
TOP